ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม :: โรงพยาบาลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 
โครงการตรวจสุขภาพบุคลากร
  หลักการและเหตุผล  
  วัตถุประสงค์  
  กลุ่มเป้าหมาย  
  ระยะเวลาการดำเนินการ  
  วิธีการดำเนินงาน  
  สถานที่ดำเนินการ  
  การประเมินผล  
  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
  ขั้นตอนการตรวจสุขภาพ  
     
 
ดาวน์โหลดเอกสาร
  ตารางตรวจสุขภาพ   
     
 
เว็บไซต์ภายในหน่วยงาน
  โรงพยาบาลหัวหิน  
  กลุ่มงาน พรส.  
  กลุ่มงานเภสัชกรรม  
  กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม  
     
:: ตารางตรวจสุขภาพแต่ละหน่วยงาน ประจำปี 2552
Download Excel File >>> ตารางตรวจสุขภาพแต่ละหน่วยงาน ประจำปี 2552   
สัปดาห์ที่ 1 วันที่ 1 - 4  ธันวาคม 2552
  1.  องค์กรแพทย์
  2.  ทันตกรรม
  3.  เภสัชกรรม
  4.  กลุ่มการพยาบาล
  5.  หลังคลอด
  6.  กุมาร
  7.  ห้องผ่าตัด
  8.  ประชาสัมพันธ์
  9.  เทคโนโลยีและสารสนเทศ
  10.  ห้องสมุด
  11.  พนักงานขับรถยนต์
  12.  พนักงานรักษาศพ
 
สัปดาห์ที่ 2 วันที่ 8-9, 11  ธันวาคม 2552
  1.  ห้องคลอด
  2.  ผู้ป่วยนอก
  3.  อุบัติเหตุฉุกเฉิน
  4.  จิตเวชและยาเสพติด
  5.  งานประกันสุขภาพ
  6.  เวชระเบียน
  7.  เวชนิทัศน์
  8.  สังคมสงเคราะห์
  9.  พิเศษ 7
  10.  พิเศษ 8
  11.  การเงินและบัญชี
 
สัปดาห์ที่ 3 วันที่ 14 - 18  ธันวาคม 2552
  1.  ศูนย์หัวใจ
  2.  ซักฟอก
  3.  จ่ายกลาง
  4.  CCU
  5.  เวชกรรมสังคม
  6.  อาคารสถานที่
  7.  บุคลากร
  8.  หออภิบาลผู้ป่วยหนัก
  9.  วิสัญญี
  10.  หออภิบาลผู้ป่วยหนักเด็ก
  11.  ไตเทียม
  12.  อาชีวเวชกรรม
 
สัปดาห์ที่ 4 วันที่ 21 - 25  ธันวาคม 2552
  1.  ชันสูตรและพยาธิวิทยา
  2.  กายภาพบำบัด
  3.  พัฒนาคุณภาพ
  4.  สุขศึกษา
  5.  โภชนาการ
  6.  พัสดุ
  7.  วิศวกรรมบริการ
  8.  ศัลยกรรม
  9.  รังสี
  10.  อายุรกรรมหญิง
  11.  อายุรกรรมชาย
  12. บริหารงานทั่วไป
 
สัปดาห์ที่ 5 วันที่ 28 - 30  ธันวาคม  2552
  1.  เจ้าหน้าที่จากสถานีอนามัย
   
 
 
กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม :: โรงพยาบาลหัวหิน
โทรศัพท์ : 032-523000 ต่อ 5110
| Mail : occ@huahinhospital.go.th